Hizmetlerimiz
 • Çevre Danışmanlığı
 • Çevre İzinleri
 • Emisyon İzni
 • Atıksu Deşarj İzni
 • Gürültü İzni
 • Derin Deniz Deşarj İzni
 • Tehlikeli Madde Deşarj İzni
 • Çevre Lisansları
 • Geri Kazanım Lisansları
 • Tehlikeli Atık Geri Kazanım
 • Tehlikesiz Atık Geri Kazanım
 • Ambalaj Atıkları Geri Kazanım
 • Atık Yağ Geri Geri Kazanım
 • Atık Pil ve Akümülatörler
 • Ömrünü Tamamlamış Lastikler
 • Atık İşleme Lisansları
 • Tehlikesiz Atık Geri Kazanım
 • Ambalaj Atık Toplama Ayırma
 • Hurda Metal İşleme
 • Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Atık İşleme
 • Tıbbi Atık Sterilisazyon
 • Atık Kabül Tesisi
 • Tanker Temizleme
 • Ara Depolama
 • Tehlikeli Atık
 • Bertaraf
 • Düzenli Depolama
 • Atık Yakma ve Birlikte Yakma
 • Bertaraf
 • PCB Arındırma
Çevre Denetimi Danışmanlığı

Çevre Danışmanlık Firmamız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yektilendirilmiş,
 28.11.2008 tarih ve 27061 sayılı resmi gazete ile yürülüğe giren
 Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında hizmet veren bir kuruluştur.

Çevre Denetimi Danışmanlığı Kapsamında
verdiğimiz hizmetlerden bazıları;

Çevre Denetimi Hizmetlerimiz

 • ok Çevre Mevzuatları kapsamında iç tetkikleri yapılması, uygunsuzlukların
 • tespiti, raporlanması
 • okAylık dentimlerin bakanlığın yayınladığı formata uygun olarak hazırlanması,
 • okÇalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitimlerin verilmesi
 • okYıllık iç tetkiklerin bakanlığın yayımladığı formata uygun olarak hazırlanması
 • okİl Müdürlüğü uyguluk yazılarının alınması
 • okYıllık iç tetkiklerin bakanlığın yayımladığı formata uygun olarak hazırlanması
 • okGeçici Faaliyet Belgesinin Alınması
 • okÇevre İzinlerinin Alınması
 • Çevre İzinleri
 • •Emisyon İzni
 • •Atık Su Deşarjı İzni
 • •Gürültü Kontrolü İzni
 • •Tehlikeli Madde Deşarjı İzni
 • •Derin Deniz Deşarjı İzni
 • okÇevre Lisanslarının Alınması
 • Çevre Lisansları
 • •Geri Kazanım Lisansı
 • •Atık İşletme Lisansı
 • •Bertaraf Lisansı
 • •Ara TepolamaLisansı
 • •Arındırma Lisansı
 • okAtık Yönetim Planları
 • okTehlikeli Atıklar, ambalaj atıkları, atık yağ beyanlarının yapılması
 • okÇevre Bilgi Sistemi kullanıcı adı ve şifre alınması
 • okKapsam Dışı Görüş Yazılarının alınması

İlgili Yazılar
İlgili Yazılar
Çevre İzinleri

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır.
a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)
b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi)
Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

Çevre İzin Süreci

     Çevre İzinlerinin alınmasında Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
     Çevre İzni, Yönetmeliğin Ek I Listesinde yer alan işletmeler için Bakanlık, Ek II Listesinde yer alan işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilir.
     Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır.
      Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili mercie yapılır.
     Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde belirtilen faaliyet ve tesislerin başvuru dosyalarında Ek-3’te belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.
     Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması müteselsilen sorumludur.
Linkler
Emisyon İzni

     Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
03.09.2009 tarih ve 27277 sayılı resmi gazete ile
yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin
faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve
aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak;
insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır.
İzne tabi tesisler
MADDE 5 – (1) Çalışmaları ve yapısı nedeniyle insan sağlığı ve çevre üzerinde önemli olumsuz etkisi olan Ek-8 A ve B listelerinde yer alan tesislerin kurulması ve işletilmesi için, bu Yönetmelik hükümlerine göre planlama aşamasında Emisyon Ön İzni ve işletme aşamasında Emisyon İzni alınması gerekir. Birden fazla tesisi olan işletmelerin emisyon ön izin/izin işlemleri işletme adına ve işletmede aynı adreste yer alan tesislerin tümü birlikte değerlendirilerek yürütülür ve sonuçlandırılır.

İzne tabi tesislerin kurulması ve işletilmesinde uyulması gereken esaslar
a) Tesisin çevreye zararlı etkilerinin mevcut en iyi üretim ve/veya arıtım teknikleri uygulanarak azaltılmak suretiyle kirlilik oluşturmaması,
b) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulması,
c) Bu Yönetmelikte belirtilen emisyon sınırlarının aşılmaması,
ç) Tesis etki alanında Ek-2 de verilen hava kalitesi sınır değerlerinin aşılmaması,
d) Mevcut tesislerin baca gazı emisyonlarının bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak tesis işletmecisi tarafından ölçtürülmesi baca dışından emisyon yayan tesisler için hesaplama yöntemi kullanılarak saatlik kütlesel debilerin tespit edilmesi, (kg/saat)
e) Mevcut tesisler için; Ek-2 Tablo-2.1 deki kütlesel debilerin aşılması halinde tesisi işleten tarafından, tesis etki alanında, Ek-2 de belirtilen esaslar çerçevesinde hava kirliliği seviyesinin ölçülmesi ve tesisin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla uluslar arası kabul görmüş bir dağılım modeli kullanılarak, Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin Hesaplanması,
f) Yeni kurulacak tesislerin baca gazı emisyonlarının kütlesel debi ve konsantrasyon olarak ve baca dışından emisyon yayan tesislerin atmosfere verdiği emisyonların saatlik kütlesel debilerinin tespit edilmesi,
g) Yeni kurulacak tesisler için; Ek-2 Tablo-2.1 deki kütlesel debilerin aşılması halinde tesisi işleten tarafından; tesis etki alanında, tesisin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla bir dağılım modeli kullanılarak hava kirlenmesine katkı değerinin hesaplanması, tesisin kurulacağı alanda hava kirliliğinin önemli boyutlara ulaştığı kuşkusu varsa, hava kalitesinin bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak ölçülmesi,
ğ) Tesisin kurulu bulunduğu bölgede hava kirleticilerin Ek-2 de belirlenen hava kalitesi sınır değerlerini aşması durumunda, tesis sahibi ve/veya işleticisi tarafından, Valilikçe hazırlanan eylem planlarına uyulması gerekmektedir.

Emisyon konulu çevre iznine başburacak tesislerin sağlaması gereken fiziksel şartlar

 


 
Atıksu Deşarj İzni

Gürültü İzni

Derin Deşarj İzni

Tehlikeli Madde Deşarj İzni

Çevre Lisansları

 •  tel  0216 499 69 17
 •  tel  info@detaycevre.com
 •  tel  Esenevler Mah. Cengiz Topel Cad. No:135/11 Ümraniye/İstanbul